Informacje w sprawie pomocy dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy


Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


 

Materiały na temat ochrony czasowej udzielanej w Polsce. Materiały zostały opracowane przez MSWiA w porozumieniu z innymi resortami oraz EUAA

 

Komunikat Starosty Kolneńskiego w sprawie skoordynowanej pomocy dla ludności uchodźczej z Ukrainy - treść komunikatu

 

Jak zgłosić chęć pomocy ?

Dotyczy ona za równo osób potrzebujących oraz osób zainteresowanych jej udzieleniem.

Pomoc uchodźcom należy zgłaszać przez rządową stronę pomagamukrainie.gov.pl

 

Lista potrzeb humanitarnych, przygotowana na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez stronę ukraińską

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi). - [PDF - 507kB]

 

Opieka zdrowotna

Uchodźcy z Ukrainy przebywający na terenie naszego kraju są objęci opieką zdrowotną - szczegółowe informacje

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Kolneńskim

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce - przejdź do strony

 

Pomoc cudzoziemcom w integracji realizowana przez PCPR w Kolnie - [PDF -  368kB]

 

Wsparcie psychologiczne zapewnione przez jednostki organizacyjne Powiatu Kolneńskiego - dane kontaktowe - [PDF - 188kB]

 

Wykaz jednostek udzielających wsparcia psychologicznego (również w językach obcych) na terenie woj. podlaskiego - przejdź do strony

 

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy (PL / EN / UA / RU) - przejdź do strony

 

Polski Związek Głuchych organizuje pomoc dla Głuchych z Ukrainy - przejdź do strony

 

Informacje dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim ( ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ) - [przejdź do strony / перейти на сторінку]

 

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy - przejdź do strony

 

Rynek pracy - Pинок праці

Rejestracja -  status bezrobotnego - pokój nr 3 (parter budynku), telefon - 86 278 95 24

Informacje na temat zatrudnienia - pokój nr 9 (I piętro), telefon - 86 278 95 51  i  86 278 95 24

Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. [PDF 2,2MB]