Ludność Powiatu

 

Według danych statystycznych z 2018 roku liczba ludności powiatu kolneńskiego wyniosła 38 396 osób, co lokowało powiat na 15. miejscu wśród 17 powiatów w województwie podlaskim. W tym roku odnotowano także niskie zaludnienie na poziomie 41 osoby na km2 dla powiatu. W gminie miejskiej Kolno gęstość zaludnienia wyniosła 41 osób przypadających na 1 km2 i jest znacznie mniejsza niż średnia dla województwa, tj. 59 os./km2. Pozostałe jednostki terytorialne w powiecie również cechowało niskie zaludnienie – od 26 os./km2 w gminie Turośl do 38 os./km2 w gminie Stawiski. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie dla obszarów wiejskich wynosiła 30 osób/km2 przy 25 osób/km2 ogólnie w województwie podlaskim.

 

Tabela 1. Liczba ludności w powiecie kolneńskim na tle województwa podlaskiego w latach 2016-2018 [podział na gminy]

Jednostka terytorialna

Powierzchnia

Ludność

Gęstość zaludnienia

2018

2018

2017

2016

2018

[ha]

ogółem

ogółem

ogółem

[osoba/km2]

Województwo Podlaskie

2 018 700

1 181 533

1 185 174

1 186 625

59

Powiat Kolneński

94 010

38 396

38 748

38 995

41

Kolno (gm. miejska)

2 507

10 261

10 372

10 444

414

Grabowo

12 859

3 477

3 536

3 541

27

Kolno (gm. wiejska)

28 228

8 624

8 634

8 721

31

Mały Płock

13 982

4 772

4 854

4 881

35

Stawiski

16 555

6 147

6 213

6 263

38

Turośl

19 879

5 115

5 139

5 145

26

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS

 

Tabela 2. Liczba ludności w powiecie kolneńskim na tle województwa podlaskiego w latach 2013-2018 [podział na gminy]

Jednostka terytorialna

Powierzchnia

Ludność

Gęstość zaludnienia

2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2018

[ha]

ogółem

ogółem

ogółem

ogółem

ogółem

ogółem

[osoba/km2]

Województwo Podlaskie

2 018 700

1 181 533

1 185 174

1 186 625

1 188 800

1 191 918

1 194 965

59

Powiat Kolneński

94 010

38 396

38 748

38 995

39 162

39 369

39 555

41

Kolno (gm. miejska)

2 507

10 261

10 372

10 444

10 483

10 567

10 579

414

Grabowo

12 859

3 477

3 536

3 541

3 580

3 576

3640

27

Kolno (gm. wiejska)

28 228

8 624

8 634

8 721

8 751

8 797

8 791

31

Mały Płock

13 982

4 772

4 854

4 881

4 900

4 934

4 977

35

Stawiski

16 555

6 147

6 213

6 263

6 306

6 373

6 404

38

Turośl

19 879

5 115

5 139

5 145

5 142

5 122

5 164

26

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS

 

 

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

 

Przez powiat przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, tj. gminę i miasto Stawiski przecina droga krajowa 61 Warszawa - Łomża - Augustów. Trasa ta prowadzi do przejść granicznych z Litwą. Natomiast przez gminę Mały Płock, miasto Kolno i gminę Kolno przebiega droga krajowa 63 Węgorzewo - Kisielnica, która jest szlakiem turystyki samochodowej, wiodącym z centrum Polski na Pojezierze Mazurskie oraz do granicy polsko-rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki).

 

Tabela 2. Podział dróg na obszarze powiatu kolneńskiego

Gminy

Długość dróg

w km ogółem

Miasto Kolno

10,90

Gm. i M Stawiski

57,80

Gm. Grabowo

60,90

Gm. Kolno

104,00

Gm. Mały Płock

49,30

Gm. Turośl

54,20

Razem w powiecie

337,1

 

Drogi powiatowe stanowią 337,1 km sieci komunikacyjnej i są w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Elementem przyrody, który najbardziej urozmaica krajobraz jest płynąca przez część powiatu rzeka Pisa - prawobrzeżny dopływ rzeki Narew. Posiada ona charakter rzeki nizinnej z licznymi, malowniczymi meandrami i starorzeczami. Główne dopływy Pisy na terenie powiatu to rzeki: Rybnica, Rudna, Wincenta i Skroda z dopływem Łabną. Rzeka Pisa płynie przez obszary rolniczo - leśne, stąd posiada bardzo wysokie walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Jest znanym szlakiem wodnym, łączącym Jeziora Mazurskie z rzeką Narew, wykorzystywanym do organizacji spływów kajakowych oraz turystyki motorowodnej.

Obszary powiatu odznaczają się dużym stopniem naturalności szaty roślinnej, bioróżnorodnością, bogactwem flory i fauny. Występują tu liczne atrakcje przyrodnicze. Tereny objęte różnymi formami ochrony prawnej zajmują ponad 22,4 % całkowitej powierzchni powiatu (21079,4 ha). Do największych należą: Rezerwat "Ciemny Kąt" (125 ha) na terenie gminy Turośl w północno – wschodniej części Puszczy Kurpiowskiej i Rezerwat "Dzierzbia" (71,80 ha) na terenie gminy Stawiski. Projektowane są kolejne dwa rezerwaty: "Dolina rzeki Rybnica" położony w północno-zachodniej części obszaru powiatu Kolno jego powierzchnia wynosi około 150 ha i "Jezioro Łacha" przewidziana powierzchnia ok. 51 ha na terenie północno – środkowej części gm. Turośl. Ponadto znaczna, południowo-zachodnia cześć obszaru powiatu (20879 ha) objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi.

W powiecie występuje również 36 użytków ekologicznych, zajmujących 66,3 ha i 43 pomniki przyrody, natomiast 3514 ha z terenu Gminy Turośl i Gminy Kolno jest włączonych w obszar "Puszcza Piska".

Na terenie powiatu kolneńskiego zlokalizowanych jest 7 obszarów należących do sieci NATURA 2000:

 1. Dolina Pisy PLH200023 – gmina Kolno, Turośl,
 2. Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020 – gmina Turośl, Stawiski, Mały Płock,
 3. Puszcza Piska PLB280008 – gmina Kolno, Turośl,
 4. Sasanki w Kolimagach PLH200025 – gmina Kolno,
 5. Dolina Dolnej Narwi PLB 140014 – gmina Mały Płock,
 6. Ostoja Narwiańska PLH200024 – gmina mały Płock,
 7. Przełomowa Dolina Narwi PLB200008 – gmina Mały Płock.

 

 

GOSPODARKA

 

Powiat kolneński ma charakter typowo rolniczy. Rolnicza przestrzeń produkcyjna charakteryzuje się przewagą gleb niskiej jakości oraz wysoką niestabilnością klimatu. W produkcji roślinnej przeważa uprawa roślin mało pracochłonnych, w tym głównie zbóż i ziemniaków. Dominującym natomiast kierunkiem jest produkcja zwierzęca, z przewagą chowu krów mlecznych i tuczem trzody chlewnej.

Rolniczy charakter powiatu kolneńskiego znajduje bezpośrednie przełożenie na strukturę pracujących według sektorów gospodarki w powiecie (Tabela 3.).

 

Tabela 3. Udział pracujących według sektorów gospodarki w pracujących ogółem, w powiecie kolneńskim na tle województwa w latach 2008-2015 (%)[1]

 

Sektor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PODLASKIE

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

40

40

38

38

38

38

37

37

Przemysł i budownictwo

20

19

20

20

19

19

19

20

Usługi

41

41

43

43

43

43

43

43

POWIAT KOLNEŃSKI

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

74

72

71

73

72

72

72

71

Przemysł i budownictwo

5

7

7

7

7

7

7

7

Usługi

21

21

22

20

21

21

21

21

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

 

Ponad 70% pracujących w powiecie stanowi ludność utrzymująca się z pracy w gospodarstwach rolnych. Poziom pracujących w rolnictwie w powiecie jest niemal dwukrotnie wyższy od średniej wojewódzkiej. Spadek liczby pracujących w rolnictwie w powiecie, odbywał się kosztem wzrostu liczby pracujących w przemyśle i budownictwie (o 2 pkt. proc.). Obserwowana zmian nie wpłynęła jednak istotnie na poziom uprzemysłowienia powiatu.

 

Poza rolnictwem w powiecie funkcjonuje 2 432 podmiotów gospodarki narodowej. Strukturę gospodarczą powiatu kolneńskiego, pod względem liczby firm funkcjonujących w poszczególnych sekcjach PKD, prezentuje poniższa Tabela.

 

Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie kolneńskim, w latach 2010-2016 (wg sekcji PKD)

Powiat kolneński

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016/2010 (podmioty)

2016/2010 (%)

% udział sekcji w ogółem (2016)

Ogółem

2 268

2 245

2 358

2 431

2 491

2 451

2 432

164

7,2

 

Sekcja A

272

297

303

308

223

205

195

-77

-28,3

8

Sekcja B

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0,1

Sekcja C

157

160

165

162

167

170

168

11

7

6,9

Sekcja D

1

1

3

4

4

3

3

2

200

0,1

Sekcja E

3

3

3

4

6

6

7

4

133,3

0,3

Sekcja F

339

314

342

366

407

409

428

89

26,3

17,6

Sekcja G

685

654

672

677

689

672

664

-21

-3,1

27,3

Sekcja H

114

114

110

113

114

122

133

19

16,7

5,5

Sekcja I

46

46

48

46

53

54

51

5

10,9

2,1

Sekcja J

14

15

19

22

27

27

28

14

100

1,2

Sekcja K

55

57

62

59

56

53

54

-1

-1,8

2,2

Sekcja L

49

50

51

52

51

53

53

4

8,2

2,2

Sekcja M

118

114

120

123

129

126

124

6

5,1

5,1

Sekcja N

31

36

48

66

104

102

87

56

180,6

3,6

Sekcja O

66

65

63

63

63

62

62

-4

-6,1

2,5

Sekcja P

63

66

86

85

84

77

75

12

19

3,1

Sekcja Q

79

83

87

100

103

102

99

20

25,3

4,1

Sekcja R

49

47

49

47

46

47

47

-2

-4,1

1,9

Sekcja S i T

125

121

125

132

163

155

147

22

17,6

6

Sekcja U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL

Legenda: Sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w przypadku tej sekcji, dane informują o podmiotach zajmujących się specjalną produkcja rolną; liczba podmiotów nie uwzględnia gospodarstw indywidualnych); B- górnictwo i wydobywanie; C - przetwórstwo przemysłowe; D -wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F – budownictwo; G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H - transport i gospodarka magazynowa; I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J - informacja i komunikacja; K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna; R -działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S - pozostała działalność usługowa; T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; U - organizacje i zespoły eksterytorialne.

Na terenie naszego powiatu najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonuje w sekcji G, a udział podmiotów z tej sekcji w liczbie podmiotów funkcjonujących w gospodarce powiatu ogółem, wynosi 27,3%. Sekcje reprezentujące przemysł i budownictwo, które w powiecie kolneńskim posiadają bardzo niski udział w zatrudnieniu, w strukturze podmiotów gospodarki, charakteryzują się wysokim udziałem. Łącznie sekcje C i F, stanowią 24,5% ogółu podmiotów.

W sektorze usług powiatu kolneńskiego, dosyć silną pozycję posiadają sekcje: S oraz T łącznie 6,0% podmiotów ogółem. Sekcja S obejmuje takie rodzaje działalności jak: działalność organizacji członkowskich, naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Sekcja T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

 

Najwięksi pracodawcy w powiecie reprezentują przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł maszynowy oraz sektor publiczny (zdrowie).

 

Tabela 5. Najwięksi pracodawcy powiatu kolneńskiego 

Lp.

Nazwa zakładu pracy

Działalność

Liczba pracujących
w zakładzie pracy/przedział

1.

SM „Mlekpol” Zakład Produkcyjny „Kurpianka”

Produkcja serów, twarogów, świeżego płynnego mleka, pasteryzowanego, homogenizowanego, sterylizowanego

200-500

2.

Firma Prywatna „Koja”

Produkcja kabin maszyn rolniczych, a także wykonywanie części, podzespołów oraz gotowych maszyn i urządzeń według dokumentacji własnej i zamawiającego

100-200

3.

ZM Kolno

Produkcja oprzyrządowania technologicznego do obrabiarek

100-200

4.

AGROCENTRUM

Produkcja pełnej gamy mieszanek, koncentratów i super koncentratów dla drobiu, bydła i trzody chlewnej; doradztwo w zakresie żywienia, genetyki, profilaktyki oraz ekonomiki chowu i hodowli

100-200

5.

Szpital Ogólny w Kolnie

Ochrona zdrowia

100-200

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2020, Załącznik do Uchwały Nr III/87/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 3 marca 2016 r. oraz www.rot.wrotapodlasia.pl

 

 

 

OŚWIATA- Szkolnictwo ponadgimnazjalne

 

W powiecie kolneńskim funkcjonują 3 szkoły ponadgimnazjalne, podlegające pod samorząd powiatowy:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie,
 2. Zespół Szkół Technicznych w Kolnie,
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach, 

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie wchodzą:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Kolnie,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne).

 

W skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie wchodzą:

 • II Liceum Ogólnokształcące w Kolnie,
 • Liceum Profilowane Nr 2,
 • Technikum dla młodzieży i dla dorosłych, w zawodach: technik mechanik, technik elektryk,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodach m.in.: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, lakiernik, fryzjer, stolarz, rzeźnik-wędliniarz, monter elektronik, operator obrabiarek skrawających.

 

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach wchodzą:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i innych,
 • Technikum dla młodzieży i dorosłych,

  

Ponadto na terenie powiatu kolneńskiego znaczącą działalność oświatową prowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, Szkoły w Kolnie. W ramach Zakładu funkcjonują szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Są to:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa)- publiczna,
 • Technikum Publiczne,
 • Liceum Ogólnokształcące (zaoczne) – niepubliczne.

 

Jeszcze inną placówką oświatową jest Technikum Agrobiznesu dla Dorosłych w Małym Płocku, prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, kształcące w zawodzie technik rolnik.

 

W powiecie kolneńskim funkcjonują również dwie placówki prowadzone przez powiat, o charakterze oświatowo-wychowawczym:

 

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 • Bursa Szkolna.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży (od urodzenia do ukończenia IV etapu edukacji), w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Ponadto Poradnia udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci.

 

Bursa Szkolna w Kolnie funkcjonuje jako zaplecze internatowe, mieszkalne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

 

OCHRONA ZDROWIA

 

Główną jednostką, prowadzącą na terenie powiatu działalność w zakresie ochrony zdrowia - lecznictwo zamknięte, jest Szpital Ogólny w Kolnie, podlegający pod samorząd powiatowy.

 

Strukturę organizacyjną Szpitala Ogólnego w Kolnie tworzą:

1) przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej:

 1. a) Lecznictwo szpitalne,
 2. b) Lecznictwo ambulatoryjne,
 3. c) Lecznictwo inne niż szpitalne,
 4. d) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne i Mikrobiologiczne,
 5. e) Zakład Opiekuńczo- Leczniczy.

2) komórki działalności pomocniczej,

3) samodzielne stanowiska.

W skład Szpitala wchodzą:

1) w ramach przedsiębiorstw – komórki organizacyjne działalności podstawowej,

2) komórki organizacyjne działalności pomocniczej,

3) samodzielne stanowiska.

 

W skład Szpitala wchodzą:

 1. Przedsiębiorstwo pn. Lecznictwo szpitalne, w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Oddział Medycyny Paliatywnej,

2) Oddział Wewnętrzny,

3) Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,

4) Oddział Pediatryczny,

5) Oddział Położniczo-Ginekologiczny,

6) Oddział Psychiatryczny Ogólny,

7) Blok Operacyjny,

8) Pracownia Endoskopii,

9) Zespół Transportu Sanitarnego,

10)Psychiatryczna Izba Przyjęć,

11)Szpitalna Izba Przyjęć,

12)Dziecięca Izba Przyjęć,

13)Sala przygotowania i wydawania zwłok wraz z chłodnią do przechowywania,

14)Dział Farmacji,

15)Sterylizatornia,

 1. Przedsiębiorstwo pn. Lecznictwo ambulatoryjne, w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Pracownia RTG,

2) Pracownia USG,

3) Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej,

4) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

5) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,

6) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,

7) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

8) Poradnia Neonatologiczna i Ryzyka Okołoporodowego,

9) Poradnia Otolaryngologiczna,

10)Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,

11)Poradnia Neurologiczna,

12)Poradnia Urologiczna,

13)Poradnia Alergologiczna,

14)Poradnia Kardiologiczna,

15)Poradnia Diabetologiczna,

16)Poradnia Dermatologiczna,

17)Poradnia Zdrowia Psychicznego,

18)Poradnia Endokrynologiczna,

19)Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień,

20)Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni,

21)Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej,

22)Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Poradni Endokrynologicznej,

23)Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Położniczo-Ginekologicznej,

24)Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

25)Gabinet Zabiegowo-Szczepienny,

26)Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

27)Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

28)Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,

29)Hospicjum Domowe,

30)Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

 1. Przedsiębiorstwo pn. Lecznictwo inne niż szpitalne, w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia Rehabilitacyjna,

2) Pracownia Fizjoterapii,

3) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

 1. Przedsiębiorstwo pn. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne i Mikrobiologiczne, w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Laboratorium Analityczne,

2) Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne.

4a. Przedsiębiorstwo pn. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

 1. Komórki działalności pomocniczej:

1) Sekcja Służb Pracowniczych,

2) Sekcja Statystyki Medycznej wraz z Archiwum Medycznym,

3) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa,

4) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,

5) Dział Informatyki.

 1. Samodzielne stanowiska:

1) Kapelan szpitalny,

2) Radca prawny,

3) Psycholog kliniczny,

4) Stanowisko ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych i promocji zdrowia,

5) Stanowisko ds. obronności kraju,

6) Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

7) Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.

 

Podstawową opiekę zdrowotną na obszarze powiatu zapewnia 10  niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej znajdujących się w każdej gminie.

 

[1] Niezgodności w sumie procent pracujących łącznie w rolnictwie, przemyśle i usługach (+/- 1 punkt procentowy powyżej/poniżej 100) wynikają z zaokrągleń.