Deklaracja dostępności serwisu Starostwa Powiatowego w Kolnie

Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, tel. 86 278 2429 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kolnie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Kolnie

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Pliki PDF, DOC itp. - ograniczane są do minimum Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR - https://www.onlineocr.net. W zdjęciach nagłówkowych w aktualnościach brakuje alternatywnego tekstu. CMS uniemożliwia dodawanie tekstu alternatywnego w przypadku zdjęcia nagłówkowego w poście, podmiot w miarę możliwości finansowych dokona poprawy dostępności strony w tym zakresie. Pozostałe pliki: jpeg., png., pdf., zamieszczane w formie plakatu w tekście, banneru, galerii zawierają alternatywny opis lub są opisane w sposób umożliwiający zrozumienie publikowanej treści.

Wyłączenia:

Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów i opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-01-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz raport z wynikami przeglądu dostępności korzystając z walidatora na stronie webaccessibility.com/.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Stanisławski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862784893. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Adres organu odwoławczego: ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: 86 278 24 29

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku Starostwa prowadzą dwa główne wejścia. Oba wejścia posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku znajduje się winda oraz platforma dla wózków inwalidzkich.
 • Platforma dla wózków inwalidzkich znajduje się obok Biura Obsługi Interesanta i umożliwia dostanie się na wyższy poziom parteru (o trzy schody) do dalszej części budynku.
 • Winda pozwala dostać się na wszystkie piętra budynku. Wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra. Komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w alfabecie Braille'a, przycisk Zero jest odznaczony kolorem. W windzie umieszczona jest informacja na temat umiejscowienia Wydziałów Starosta/ komórek organizacyjnych na poszczególnych piętrach.
 • przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • budynek nie posiada informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie od wejścia do budynku
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 r. poz. 1824) Starostwo Powiatowe w Kolnie zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza winna być złożona na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym przybyciem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172)
W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Starostwo  zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji.

Udogodnienia

 • wersja kontrastowa
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • obsługa fokusa z poziomu przeglądarki
 • wyróżnienia odnośników (zmiana kolorów linków)
 • dostęp do wszystkich zakładek jest możliwy przy korzystaniu z mapy serwisu, stosuje się standardowe skróty klawiatury.