Uchwała Nr 7/41/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego