UCHWAŁA Nr 149/725/24
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wsparcia w 2024 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na
terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

Pełna treść uchwały