Trwają prace przy remoncie i przebudowie dróg powiatowych. Inwestycje te są dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

 


"Remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman - Ksebki w km od 20+540 do 22+990"

Galeria zdjęć

 

Remontowany odcinek drogi zaczyna się od obiektu mostowego na cieku "ZIMNA" i biegnie 2,45 km do końca obrębu miejscowości Leman.

 

Całkowita wartość zadania: 2.297.483,79 zł, w tym dofinansowanie:

- RFRD - 1.334.479,22 zł

- ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na 2023 rok 800 tys. zł

Wykonawca - PBK Sp. z o.o. w Łomży

 

Przed remontem droga posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym, występują spękania, zadolenia, krawędzi jezdni są nieregularne spowodowane wykruszeniami nawierzchni. Miejscami również brak jest poboczy.

 

Zostanie wykonane: wyrównanie istniejącej warstwy mieszanką mineralną-bitumiczną 6 cm oraz nałożenie warstwy ścieralnej mineralno-bitumicznej asfaltowej 4 cm. Oczyszczenie i profilowanie rowów, uzupełnienie poboczy, wymiana znaków drogowych.

 


“Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno”

 

Galeria zdjęć

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 5.501.977,35 zł, w tym dofinansowanie:
- RFRD - 3.301.186,41 zł.

Wykonawca - BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży

 

Zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni oraz zjazdy. Będzie zbudowany ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, pobocza, oświetlenie uliczne oraz zostaną ustawione znaki pionowe i poziome.

 

Aktualnie droga posiada nawierzchnię asfaltową i żwirową wraz z pasami zieleni. W ciągu drogi występują zastoiska wody, spowodowane brakiem skutecznego odwodnienia. Pobocza są zawyżone, a jezdnia zdeformowana, brak jest również wyznaczonych zjazdów na działki sąsiednie, chodników oraz przejść dla pieszych.