Uchwała Nr 88/437/22 z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego