Informacja dla osób sprawujących pieczę zastępczą

 

Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego 500 +

 

  1. Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.) zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w  Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci.

  2. Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+)  jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 1 pkt 9 ww. Ustawy).

  3. Decyzje, na mocy których zostało przyznane Państwu prawo do dodatku wychowawczego, o którym mowa w art. 80 ust. 1a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, jednak nie później niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. Ustawy). Oznacza to, iż tylko do dnia 31 maja 2022 r. PCPR w Kolnie wypłacał będzie dodatek  przyznany Państwu na mocy wydanych decyzji administracyjnych.

  4. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).

  5. Rodzina zastępcza składa wniosek (o symbolu SW-O) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych . Do wniosku o przyznanie świadczenia rodzina zastępcza załącza zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

  1. Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na kolejny okres świadczeniowy
    od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

  2. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).

  3. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole.

 

Tadeusz Klama
Starosta Kolneński