Drodzy mieszkańcy powiatu kolneńskiego, pragniemy pilnie poinformować o zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w stadach drobiu.

 

28 kwietnia w okolicach miejscowości Strękowa Góra, w gminie Zawady, w powiecie białostockim znaleziono padłego myszołowa, u którego stwierdzono przypadek ptasiej grypy.

 

Ostrzegamy przed możliwością wystąpienia ptasiej grypy na terenie całego województwa, a w szczególności na terenie gmin: Zawady w powiecie białostockim, Wizna w powiecie łomżyńskim i Trzcianne w powiecie monieckim.

 

Należy przestrzegać zasady bioasekuracji, w tym:

 • utrzymywać drób w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywać drób w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywać pasze dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosować przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosować przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymać się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Posiadacz drobiu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wystąpieniu u drobiu zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

 

Należy obserwować teren pod kątem znalezienia padłych ptaków. W przypadku odnalezienia padłych, dzikich ptaków /w szczególności w okolicy zbiorników wodnych/ należy niezwłocznie przekazywać informacje do właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii.