27 listopada miał miejsce odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1860B Rudka-Zaskrodzie-Wścieklice” . Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 2,38 km. 

 

Przy odbiorze drogi uczestniczyli: Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk, Radni Powiatu Kolneńskiego: Remigiusz Bikowski, Hubert Charubin, Tomasz Chojnowski, Burmistrz Miasta Stawiski Agnieszka Rutkowska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski, Sołtys wsi Zaskrodzie Henryk Hermanowski oraz przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży. 

 

Podczas odbioru Starosta podziękował Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kolnie za to, że pomimo ograniczonego składu sprawnie nadzorował wykonywanie prac. Podziękował również wykonawcy za współpracę i dobrze wykonaną robotę. Radnym Kolneńskim podziękował za wsparcie. Głos zabrała również pani Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska dziękując staroście oraz radnym powiatowym za skuteczną współpracę, za pozytywne przyjęciu wniosku o przebudowie i szybkie podjęcie prac. 

 

Droga ta miała nawierzchnię żwirową, obecnie została wyrównana kruszywem łamanym, następnie pokryto ją warstwą wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwą ścieralną z mieszanki asfaltowej. Wykonano przy niej zjazdy na posesje z kostki betonowej, a na pola zjazdy żwirowe. Pobocza uzupełniono kruszywem łamanym. Skarpy uzupełniono brukowcem kamienia narzutowego. Rowy i przepusty zostały oczyszczone. Na koniec wykonano oznakowania poziome i ustawiono oznakowania pionowe. 

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła około 1,58 miliona złotych, z czego około 790 tysięcy złotych otrzymano z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych Powiatu Kolneńskiego oraz Gminy Stawiski.