Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie” jest realizowany przez Powiat Kolneński reprezentowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020.

W dniu 9 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0035/18-00 pomiędzy Powiatem Kolneńskim a „Instytucją Zarządzającą RPOWP”, a następnie w dniu 13.03.2019 r.  został zawarty aneks nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0035/18-01. Całkowita wartość projektu wynosi 3 887 722,22 zł brutto, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 304 563,87 zł brutto.

W dniu 31 lipca 2019 r. zostały zakończone prace remontowe na „Przeprowadzenie remontu budynku warsztatów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie” na kwotę 1 014 742,20 zł brutto, których Wykonawcą była firma ROB-BUD Robert Karasiński, Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn.

W dniu 27 września 2019 r. został ogłoszony drugi przetarg na „Zakup maszyn i urządzeń dla ZST w Kolnie”. Na to zadanie w najbliższym czasie zostaną wyłonieni wykonawcy i podpisane zostaną z nimi umowy.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na dzień 31 sierpnia 2020 r.