Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie” jest realizowany przez Powiat Kolneński reprezentowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020.

W dniu 9 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0035/18-00 pomiędzy Powiatem Kolneńskim a „Instytucją Zarządzającą RPOWP”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 887 722,22 zł brutto, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 304 563,87 zł brutto.

Celem ogólnym projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez remont i modernizację budynku oraz zakup nowego parku maszynowego niezbędnego do prowadzenia kształcenia w warunkach zbliżonych do środowiska zawodowego. W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont i modernizacja instalacji elektrycznej sal zajęć praktycznych (warsztatów), uwzględniając dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zakup nowoczesnego wyposażenia parku maszynowego (bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia i urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu).

W dniu 19 października 2018 r. w wyniku pierwszego z dwóch postępowań w ramach projektu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Wykonawcą ROB-BUD Robert Karasiński, Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn na „Przeprowadzenie remontu budynku warsztatów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie” na kwotę 1 014 742,20 zł brutto. W tym samym dniu został przekazany Wykonawcy teren budowy. Wykonawca do dnia 31.12.2018 r. wykonał następujące prace w pomieszczeniach kuźni, spawalni, obróbki ręcznej i rozdzielni: zerwanie  boazerii  ze ścian; rozbiórkę posadzki  betonowej; podłogi drewnianej z legarami w pomieszczeniu rozdzielni robót; zebranie nadmiaru podłoża gruntowego; wykonanie podkładu betonowego o gr. 10 cm; rozebranie starej kuźni, rozbiórkę starej instalacji elektrycznej.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na dzień 31 sierpnia 2020 r.