W dniu wczorajszym Wojewoda Podlaski ogłosił wstępną listę rankingową programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów. Z ogólnej liczby 110 wniosków zgłoszonych w ramach naboru na 2019 r. do Programu - oceną merytoryczną objęto 101 wniosków (w tym 76 projektów - dot. dróg gminnych oraz 25 - dot. dróg powiatowych).

Nasze drogi zajęły w kolejności 9 i 13 miejsce na liście rankingowej dróg powiatowych. Mowa jest o drodze powiatowej Nr 1880B Kolno ( ul. M. Konopnickiej ) – Górskie na odcinku o długości 1 200 mb wartość całkowita inwestycji ponad 5,5 mln zł oraz drodze powiatowej Nr 1891B na odcinku Janowo - Łosewo – Niksowizna na dwóch odcinkach o ogólnej długości 3,5 km i wartości 4,2 mln zł. Dofinansowanie dróg ze środków wojewody podlaskiego wyniesie 50% wartości inwestycji.

Na etapie oceny formalnej odrzucono 8 wniosków, w tym 6 - dot. dróg gminnych oraz 2 - dot. dróg powiatowych . Jeden wniosek złożony jako ponadlimitowy dot. dróg powiatowych został wycofany z oceny.

Na dotację związaną z realizacją Programu przeznaczone zostały dla województwa podlaskiego na rok 2019 r. wydatki budżetu państwa - w kwocie ogółem 65.254.229,- zł., (po 32.627.114,50 zł – na drogi gminne i powiatowe) , co stanowi kwotę większą o 37,5 % niż środki przyznane na ten cel w 2018 r. W ramach tych środków do dofinansowania w roku 2019 może zakwalifikować się wstępnie 45 wniosków z najwyższą liczbą przyznanych punktów, w tym 28 - dot. dróg gminnych oraz 17 - dot. dróg powiatowych.

źródło: www.bialystok.uw.gov.pl

Lista rankingowa