Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ogłasza nabór  wniosków

 

  • o zorganizowanie stażu,
  • o organizowanie prac interwencyjnych,
  • o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
  • o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

 

W ramach  projektów: 


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (VI) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020

Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy

Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18 – 29 lat pozostające bez pracy w tym z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu (tzw. młodzież NEET) oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w formach aktywizacji finansowanych ze środków publicznych.

 


Od bezrobocia do zatrudnienia (VI)

Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności

zasobów pracy – projekty pozakonkursowe RPO WP 2014 - 2020

 

Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby  w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy)

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnością

- osoby o niskich kwalifikacjach


 

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków finansowych.

Wnioski należy składać elektronicznie lub w formie pisemnej do skrzynki podawczej w urzędzie w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie.

Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej w zakładce poniżej.

www.kolno.praca.gov.pl

 

Wnioski wypełnione nieczytelnie, podpisane przez nieupoważnioną osobę, nie zawierające pełnej informacji, bądź nie zawierające kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

 

O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawcy będą informowani do 30 dnia od dnia złożenia wniosku.

 

Wymagana efektywność zatrudnieniowa w projekcie

Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:

  • stosunek pracy (umowa o pracę)
  • samozatrudnienie

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(86) 278-95-42  (staż)

(86) 278-95-18  (prace interwencyjne)

(86) 278-95-33 (dotacje, refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy)