Drukuj

Powiat Kolneński oraz Gmina Kolno uczestniczy w realizacji  II Kamienia Milowego (drugim etapie) projektu pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II Kamień Milowy, zakłada testowanie opracowanego Modelu.

Realizacja projektu przyczyni się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wypracowania Modelu, który umożliwi efektywne i profesjonalne postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji, na terenie naszej gminy i powiatu.

Do projektu przystąpiły następujące instytucje z powiatu kolneńskiego:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie – koordynator projektu z ramienia  powiatu kolneńskiego,
 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolnie,
 3. Komenda Powiatowa Policji w Kolnie,
 4. Szpital Ogólny w Kolnie,
 5. Radny Powiatu Kolneńskiego- Hubert Charubin.

Do projektu przystąpiły następujące instytucje z gminy Kolno:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie – koordynator projektu z ramienia Gminy Kolno,
 2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolno,
 3. Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu,
 4. Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle,
 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem,
 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 7. Radny Gminy Kolno – Grzegorz Okurowski.

W dniach 6-8 listopada br. w Lublinie zorganizowano 3-dniowe Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w ramach Szkoły Kooperacji – poziom regionalny. Uczestnikami spotkania byli członkowie Partnerskich Zespołów Kooperacji gmin wiejskich województwa podlaskiego, a także przedstawiciele wojewódzkich podmiotów sektorowych, wchodzących w skład Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i refleksji pomiędzy jej uczestnikami na polu współpracy międzyinstytucjonalnej, wypracowanie wspólnych wniosków i założeń do końcowego sprawozdania z pilotażu a także przygotowanie rekomendacji i uwag do opracowanego Modelu Kooperacji. Podczas spotkania przeprowadzono dwie wizyty studyjne, umożliwiające uczestnikom wymianę doświadczeń z lokalnymi podmiotami, działającymi w sferze polityki społecznej. Uczestnicy spotkania odwiedzili Klub Seniora prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach, Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Parczewie oraz Centrum Wsparcia Rodzin w Parczewie, prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie. Spotkanie, ukierunkowane na dyskusję o testowanym Modelu Kooperacji, pozwoliło na wypracowanie wniosków i rekomendacji, służących optymalizacji opracowanego Modelu.