W dniu wczorajszym tj. 19 listopada 2018 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Remont drogi powiatowej nr 1862B na odcinku Grabowo- Konopki Białystok” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Powiat kolneński reprezentowali  Pan Starosta Stanisław Wiszowaty, Wicestarosta Pan Robert Wacław Nadara i Skarbnik Powiatu Pani Dorota Waszkiewicz.

Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski udzielił dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 433 225,68 zł., w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60014 – Drogi publiczne, powiatowe, 

Całkowita wartość zadania – 875 000,00 zł., w tym wartość kosztów kwalifikowalnych zadnia objętych dofinansowaniem w kwocie 866 451,36 zł.

Środki własne – 441 774,32zł. , w tym dofinansowanie  z województwa podlaskiego i gminy Grabowo.