Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie rozstrzygnął przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881 B Brzozowo – Brzózki na odcinku 1400 mb” w ramach, którego wyłoniono Wykonawcę, którym jest firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży, ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża. Wartość robót budowlanych wynosi – 1 439 993,62 zł.

Inwestycja realizowana będzie ze środków budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz dotacji celowej z Gminy Kolno w wysokości 100 tys. zł. Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o szer. zmiennej 5-6 m z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Dodatkowo wykonane zostaną przepusty rurowe pod zjazdami, zjazdy z kostki brukowej, uzupełnione zostaną obustronne pobocza o szer. 0,75 m, wykonane zostanie oznakowanie pionowe oraz ustawione zostaną bariery ochronne. Termin wykonania inwestycji określony został na dzień 31.08.2018 r.

 

W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Podlaskiego naborem wniosków na 2018 roku w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Zarząd Powiatu Kolneńskiego złożył w dniu 13 kwietnia 2018 r. dwa wnioski o dofinansowanie zadań pn.:

  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892 B od drogi woj. Nr 648 – Rudka Skroda”
  • „Remont drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo – Łosewo”

Ostateczny termin ogłoszenia wyników naboru wniosków został przewidziany do 31 maja 2018r.